Veljavnost od 15. novembra 2018

Uvod

Strinjate se z naslednjimi pogoji, ki veljajo za storitve podjetja Procurean d.o.o. na spletu ali drugače. Izraz »storitev Procurean« se nanaša na uporabo aplikacij Procurean, ki so namenjene digitalizaciji nabave ali katere koli druge storitve podjetja Procurean d.o.o.

Ta stran vsebuje pravni okvir za uporabo spletnega mesta Procurean, uporabo kateregakoli sekundarnega mesta Procurean in vseh funkcionalnosti storitve Procurean, ki vključuje Pogoje uporabe storitev, Pravilnik o zasebnosti in Pravilnik o piškotkih.

Pred uporabo Procurean storitev morate biti seznanjeni z vsebino vseh navedenih dokumentov.

Poslovni namen

Storitev Procurean omogoča podjetjem digitalizirati nabavne procese. Vsaka organizacija si lahko v kontekstu storitve izvede samostojno konfiguracijo procesov dela in nato le te izvaja.

Storitev Procurean predstavlja tudi stično mesto med podjetji, ki kupujejo in ponujajo izdelke in storitve. V nadaljevanju je poslovni odnos, ki izhaja iz uporabe storitve Procurean, opredeljen.

Izvedba povpraševanj, oddaja ponudb in sklenitev poslovnega dogovora

 • vsako podjetje z ustreznim nivojem uporabe storitve Procurean ima pravico objaviti javno in/ali regulirano povpraševanje. Z objavljenim povpraševanje se kupec zavezuje, da bo od prejetju ponudbe, ki zadošča podanim pogojem in ceni, izvedel nakup;
 • vsako podjetje z ustreznim nivojem uporabe storitve Procurean lahko odda ponudbo za objavljeno javno/regulirano povpraševanje, če ima izpolnjene pogoje za oddajo (te pogoje določi kupec z izbiro vrste povpraševanja in eksplicitnega določanja ponudnikov, ki lahko oddajo ponudbe). Z oddano ponudbo se ponudnik zavezuje, da je brezpogojno pripravljen dobaviti izdelke in/ali storitve pod definiranimi pogoji in za ponujeno ceno;
 • za oddano ponudbo je storitev Procurean upravičena zaračunati nadomestilo (več informacij o tem najdete v Ceniku);
 • kupec in ponudnik s pomočjo storitve Procurean zagotovita sledljivost poteka izvedbe poslovnega dogovora na način, da dokumentirata izvedene faze;
 • za primer, ko kupec ali ponudnik ne želi izvesti dogovorjenega posla, je druga stran upravičena brezpogojno zaračunati pavšalno pogodbeno kazen v višini 10% ponujene cene ponudnika. Stran, ki ne želi izvesti posla, mora pogodbeno kazen plačati v roku 8 dni od izdaje zahtevka.

Zasebnost

Spoštujemo zasebnost. Pri poslovanju z nami bomo morda morali zbirati, obdelovati in shranjevati nekatere osebne podatke uporabnikov. Trudimo se zbirko osebnih podatkov ohraniti v takšnem minimalnem obsegu, ki še omogoča izvajanje storitev.

Osebne podatke bomo uporabili v poštene namene oziroma le v obsegu, potrebnem za zakonite poslovne namene. Več informacij najdete v Pravilniku o zasebnosti.

Storitve

Vsako podjetje si lahko izbere nivo uporabe storitve, dodatne module in velikostne pakete.

Storitev Procurean ponuja naslednje nivoje članstva:

 • Free – brezplačno članstvo za podjetja, ki omogoča vpoglede v delovanje storitve in delovanje v kontekstu nabavnih ekosistemov kupcev;
 • Standard – plačljiv nivo članstva, ki omogoča objavo javnih povpraševanj in oddajo ponudb na javna povpraševanja;
 • Professional – plačljiv nivo članstva, ki omogoča upravljanje dobaviteljev, gradnjo nabavnega ekosistema in izvedbo reguliranih povpraševanj.

Za izbrani nivo članstva podjetje plačuje (če gre za plačljiv nivo članstva) naročnino za tekoče obdobje vnaprej. Višina naročnine je razvidna na straneh za določanje nivoja uporabe storitve.

Storitev Procurean ponuja nabor modulov (odvisen od izbranega nivoja storitve), za katerega lahko vsako podjetje izbere velikostni razred, za kar je podjetje Procurean upravičeno zaračunati uporabnino za preteklo obdobje. Višina uporabnine je razvidna na straneh za določanje nivoja uporabe storitve.

Storitev Procurean ponuja naslednje dodatne module:

 • Upravljanje potreb v organizaciji – modul omogoča evidentiranje, odobravanje in pregled potreb v organizaciji. Modul je na voljo samo za nivo uporabe »Professional«
 • Projektno naročanje – modul omogoča evidentiranje, odobravanje in pregled potreb v projektnem okolju. Modul je na voljo samo za nivo uporabe »Professional«
 • Planiranje in nadzor nabave – modul omogoča izvedbo planskih in nadzornih procesov v organizaciji, za proces nabave. Modul je na voljo samo za nivo uporabe »Professional«
 • ERP integracija – modul, ki omogoča neposredno integracijo ERP sistema s storitvijo Procurean. Modul je na voljo samo za nivo uporabe »Professional«

Za izvedene poslovne transakcije je podjetje Procurean upravičeno zaračunati nadomestilo za preteklo obdobje. Višina nadomestila je odvisna od izbranega nivoja uporabe storitve in je vedno razvidna na straneh za urejanje nivoja uporabe storitve.

Veljavnost izbranega nivoja uporabe storitve Procurean je časovno neomejeno, vendar lahko podjetje kadarkoli določi nov nivo uporabe storitve.

Vsaka zahteva za spremembo nivoja uporabe storitve se izvede takoj po izvedenem plačilu (če je potrebno). Pri tem se izvede preračun že plačanih uporabnin do konca obračunskega obdobja. Izračunan znesek preostanka že plačanih članarin in uporabnin se kot pozitivni kredit dodeli podjetju in porablja pri naslednjih plačilih članarin, uporabnin in nadomestil podjetja. Pozitivni kredit nima časovne omejitve porabe, izplačila vrednosti pozitivnega kredita niso mogoča.

Storitev Procurean je na voljo le pravnim subjektom, ne glede na lokacijo organizacije. Plačilna valuta je Evro (€) in ni odvisna od države, v kateri ima pravni subjekt stalni naslov. Storitev Procurean ni na voljo končnim kupcem (fizičnim osebam).

S sklenitvijo dogovora za uporabo storitve Procurean, se podjetje strinja s plačilom veljavnih pristojbin in davkov, kot so DDV, prometni davek in drugi veljavni davki, ki jih nalaga pristojna zakonodaja. Za napačno navedene podatke podjetje Procurean ne odgovarja.

Naročnino, uporabnino in nadomestila storitve Procurean lahko kupite le neposredno v storitvi Procurean in znesek plačila poravnate z uporabo kreditne kartice ali SEPA plačila (direktna bremenitev).

Ko opravljate spletno plačilo s kreditno kartico, bo podatke vaše kartice obdelal PayWiser. Podjetje obdeluje naročila, plačana s kreditnimi karticami, v imenu podjetja Procurean.

Ko opravljate spletno plačilo s SEPA plačilom, bo vaše podatke za SEPA plačilo obdelal PayWiser. Podjetje obdeluje naročila, plačana s SEPA plačilnim instrumentom, v imenu podjetja Procurean.

Licenca

Storitev Procurean je zaščitena z zakoni in pogodbami o intelektualni lastnini. Programska oprema, ki je osnovna za storitev Procurean, se ne prodaja.

Storitev Procurean je sestavljena iz več modulov. Ta licenčna pogodba velja za vse module, razen, če je navedeno drugače. Moduli kot gradniki sestavljajo storitev Procurean in se ne smejo na noben način uporabljati ločeno od storitve Procurean ali za namen, drugačen, kot je namen uporabe storitve Procurean.

Podjetje lahko storitev Procurean lahko uporablja ves čas, v katerem podjetje Procurean zagotavlja izvajanje storitve. Uporaba storitve Procurean je mogoča (z morebitnimi omejitvami) ne glede na izbrani nivo uporabe storitve. Storitev Procurean se lahko uporablja le v poslovne namene pravnega subjekta.

Vse pravice, ki niso izrecno dodeljene, si pridržuje izključno podjetje Procurean. Obratni inženiring, dekompiliranje in razstavljanje storitve Procurean niso dovoljeni, razen in izključno v obsegu, ko tako dejavnost izrecno dopuščata ta pogodba ali veljavna zakonodaja.

Storitev Procurean se licencira na posamezni pravni subjekt in je vezana izključno na ta pravni subjekt. En pravni subjekt se razlikuje od drugega pravnega subjekta, če imata različni davčni številki.

Dostopa do storitve Procurean ali Programske opreme Procurean ni dovoljeno preprodajati, distribuirati, pod-licencirati ali omogočiti njene uporabe za razvoj, proizvodnjo ali trženje storitve ali izdelka, podobnega storitvi Procurean ali programski opremi Procurean.

Dovoljena je izključno uporaba storitve Procurean za poslovne namene (kot je navedeno v Pravilih uporabe).

Če se storitev Procurean uporablja v nezakonite namene ali za dejavnosti, ki lahko škodujejo podjetju Procurean ali pooblaščenim partnerjem ali drugim uporabnikom storitve Procurean, si pridržujemo pravico do prekinitve zagotavljanja storitve brez predhodnega obvestila.

Storitve Procurean ni dovoljeno uporabljati na noben način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, obremenil, oviral ali kako drugače vplival na storitev Procurean.

Kakršnokoli kršenje omejitve uporabe predstavlja zadostni razlog za prekinitev te pogodbe. Nezmožnost uvedbe tega pravilnika iz kakršnega koli razloga, ne pomeni, da se pravici do prekinitve dokončno odpovedujemo.

Podjetje Procurean lahko brez poseganja v katerekoli druge pravice brez odpovednega roka prekine to pogodbo.

Sporazum o ravni storitev

Podjetje Procurean je predano zagotavljanju zanesljivega, visokokakovostnega sistema za podporo Procurean storitev. Trudimo se zagotoviti, da so storitve gostovanja razpoložljive vsaj 99% časa v koledarskem letu.

Če razpoložljivost storitev gostovanja pade pod 99% v določenem koledarskem letu, ste upravičeni sprožiti postopek za podaljšanje veljavnosti naročniškega paketa. Če in ko bo vaša zahteva odobrena, bomo naročniški paket podaljšali za odobreno obdobje.

Ekipa podjetja Procurean in naši pooblaščeni partnerji so na voljo za pomoč v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj. Na nas se lahko kadarkoli obrnete prek klepetalnice, e-pošte ali telefona. Če lokalni operater (materni govorci jezika) niso na voljo, zagotavljamo podporo v angleškem jeziku.

Delovni čas podpore je vsak delovni dan 8:00–16:00 po srednjeevropskem času (CET). Podporo zagotavljajmo samo storitev Procurean.

Pravice intelektualne lastnince

Vse pravice intelektualne lastnine v povezavi s storitvijo Procurean (ki med drugim vključujejo besedila, slike, fotografije), spremljajoče natisnjeno gradivo in kakršnekoli kopije programske opreme so v lasti podjetja Procurean.

Vse pravice intelektualne lastnine v povezavi z vsebinami, ki niso vsebovane v programski opremi, vendar so dostopne skozi uporabo storitve, so last ustreznih lastnikov in so morda zaščitene z avtorskimi pravicami skladno z veljavnimi zakoni ali drugimi pravicami intelektualne lastnine in pogodb. Ta licenčna pogodba ne podeljuje nobenih pravic do uporabe teh vsebin ali pravic v zvezi s katerokoli blagovno znamko izdelkov ali storitev podjetja Procurean.

Omejena garancija

Podjetje Procurean jamči, da bo storitev Procurean in programska oprema Procurean delovala skladno s navedenimi karakteristikami celotno obdobje uporabe storitve.

Upravičeni niste do nobene odškodnine, med drugim zaradi posledične škode, če storitev ali programska oprema ne izpolnjuje pogojev omejene garancije podjetja Procurean, tudi če katerikoli ukrep ni uspešen.

Ta omejena garancija ne velja v primeru odpovedi storitve in/ali programske opreme, ki je posledica nezgode, zlorabe, napačne uporabe ali virusa. Za uveljavljanje svoje pravice do ukrepanja se obrnite na podjetje Procurean ali pogodbenega partnerja.

Izjava o garancijah

Zgornja omejena garancija predstavlja edino izključno jamstvo in velja namesto drugih garancij (če obstajajo), ki bi nastale skupaj s kakršnokoli drugo dokumentacijo. Razen v okviru omejene garancije in v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje Procurean in njegovi dobavitelji zagotavljajo storitev Procurean, programsko opremo Procurean in podporne storitve (če obstajajo), kot so na voljo in z vsemi napakami, ter s tem izjavljajo, da ne veljajo nobene garancije ali pogoji, naj bodo eksplicitni, implicitni ali zakonodajni, vključno z morebitnimi implicitnimi jamstvi, obveznostmi in pogoji o primernosti za prodajo, primernosti za določene namene, točnosti ali celovitosti odzivov, rezultatih, strokovnosti, odsotnosti virusov in odsotnosti malomarnosti, vse v zvezi s storitvijo, programsko opremo in z uspešnim ali neuspešnim zagotavljanjem podpore. Prav tako ne zagotavljamo nobenih garancij ali pogojev na področju nemotene uporabe, nemotenega posedovanja, korespondence zaradi opisov ali kršitev v zvezi s storitvijo ali programsko opremo.

Izključitev odgovonorsti za nastanek naključne, posledične in druge škode

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje Procurean in njegovi pogodbeni partnerji niso odgovorni za nobeno posebno, naključno, posredno ali posledično škodo (med drugim vključno s škodo zaradi izpada dobička ali izgube zaupnih ali drugih podatkov, motnjami v poslovanju, osebnimi poškodbami, izgubo zasebnosti, neizpolnitvijo kakršnihkoli dolžnosti, tudi v dobri veri ali razumni meri skrbnosti, malomarnostjo in drugo denarno ali kakršnokoli drugo škodo), ki izvira ali je kakorkoli povezana z uporabo ali nezmožnostjo uporabe storitve Procurean, izvajanjem ali neizvajanjem podpornih storitev, ali katerimkoli določilom iz te pogodbe, celo v primeru okvare, nedopustnega ravnanja (vključno z malomarnostjo), odškodninske odgovornosti, kršitve pogodbe ali garancije podjetja Procurean ali pogodbenih partnerjev, tudi če so bili podjetje Procurean ali pogodbeni partnerji seznanjeni z možnostjo nastanka takšne škode.

Omejitev odgovornosti in pravnih sredestev

Ne glede na kakršnokoli škodo, ki bi za vas nastala iz kakršnegakoli razloga (med drugim vključno z vso prej navedeno neposredno ali splošno škodo), je vsa odgovornost podjetja Procurean in njegovih pooblaščenih partnerjev v okviru kateregakoli določila iz te pogodbe in vaše pravice do uveljavljanja pravnih sredstev za vse zgoraj našteto (razen za odpravo napak s popravilom ali zamenjavo na podlagi odločitve podjetja Procurean), omejena na znesek dejansko izvedenih plačil za uporabo storitve Procurean v preteklih 6 mesecih do trenutka nastanka škode.

Odgovornost za vsebino

Uporabnik storitve Procurean se strinja, da je izključno odgovoren za vsebino vseh vidnih, pisnih ali zvočnih podatkov, ki jih posreduje ob uporabi storitve. Nadalje se strinja, da ne bo uporabljal storitve za posredovanje nadlegujočih, žaljivih, grozilnih, nespodobnih in neprimernih vsebin ali gradiva ali sporočil in gradiva, ki bi kršila pravice intelektualne lastnine katerekoli strani ali bi bila drugače nezakonita, ki bi predstavljala povod za civilnopravno odgovornost, ali bi predstavljala ali spodbujala dejanja, ki bi lahko predstavljala kaznivo dejanje pod katerimkoli veljavnim zakonom ali uredbo. Čeprav podjetje Procurean ni odgovorno za taka sporočila, jih lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila izbriše, če je z njimi seznanjeno.

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da lahko kadarkoli spremenimo ali dopolnimo te Pogoje uporabe storitev. Vse spremembe bodo skupaj z datumom začetka veljavnosti objavljene na tem spletnem mestu. Svetujemo vam, da spremljate to spletno mesto, da boste s spremembami vedno seznanjeni. Če spremembe bistveno vplivajo na vaše pravice in obveznosti iz tega naslova, se bomo po najboljših močeh potrudili, da vas o spremembi obvestimo. Na podlagi vaše neprekinjene uporabe storitev po začetku veljavnosti spremenjenih Pogojev uporabe storitev sklepamo, da ste prebrali, razumeli in se strinjali s trenutno različico teh Pogojev uporabe storitev.

Začnite sodelovati in ustvarite nabavo, ki temelji na podlagi podatkov!

Brezplačen preizkus